Mọi công đoạn từ lớn đến nhỏ, chi tiết đến tổng hợp hay những khúc mắc, nhầm lẫn, sai sót vẫn thường xảy ra trong công tác kế toán. Việc rà soát xem xét  để điều chỉnh kịp thời để hạn chế rủi ro là  công việc cần thiết.